Baha’i toespraak op fakkeltocht Heverlee 16 november 2018

Geacht publiek, beste vrienden,

Bahá’u’lláh richtte zich tot de gehele mensheid  met de volgende woorden van wijsheid: “O wel-beminden!  Het tabernakel van eenheid is opgericht; beschouwt elkander niet als vreemden. Gij zijt de vruchten van één boomen de bladeren van één tak.“

Met dank aan de organisatoren spreken wij hier namens de Bahá’i gemeenschap. We zijn samen met U om een moment te gedenken dat symbool staat voor een grote sprong in het bewustzijn van de mensheid. Inderdaad, bij alle deelnemers aan de eerste wereldoorlog: bij de gesneuvelden, bij de thuiskomers, bij de machteloze machthebbers, bij de verbaasde toeschouwers … bij àl deze deelnemers drong het pijnlijk door dat wederzijdse afhankelijkheid een universele werkelijkheid is.

Actueel is er, ondanks de neiging tot oorlog en zèlf-verheerlijking, de drang naar wereld-eenheid één van de overheersende, indringende kenmerken van het leven op onze planeet.

In de Baha’i geschriften wordt uitgelegd dat de huidige, woelige fase in de wereldgeschiedenis te bekijken is als het stadium van de adolescentie van de mensheid als geheel welke zich moeizaam ontwikkelt tot volwassenheid. Het stadium van volwassenheid waar de mensheid naartoe evolueert, heeft als kenmerk : ver- éénd – te – zijn – in – verscheidenheid…

Universeel groeit er het besef dat het noodzakelijk is voor het heil van de mensheid om tot een ver-enigen-de visie te komen over:

  • de toekomst van de samenleving
  • de toekomst van de natuur
  • en het doel van het leven

De rol van godsdienst-strijd in talloze oorlogen en conflicten, werkt belemmerend op de weg naar geestelijke èn materiële vooruitgang. Godsdienststrijd is een schrikbeeld voor mensen van álle levensbeschouwingen.

Godsdienst-samenwerking is de mensheid waardig !!! Immers, alle religies zijn ontstaan vanuit één gemeenschappelijke Bron: de Geest die hen bezielt  is één en dezelfde. Allen erkennen zij de verheven staat van de menselijke geest, die geschapen werd naar het beeld en gelijkenis van Zijn Schepper.

Volgelingen van alle godsdiensten moeten bereid zijn fundamentele kwesties die godsdienststrijd veroorzaken onder ogen te zien.”  De geestelijke leringen die opeenvolgende Openbaarders door de eeuwen heen gebracht hebben, hebben vorm gekregen in religieuze systemen. Deze zijn na verloop van tijd vermengd geraakt met culturele aspecten en/of werden beladen met kunstmatige dogma’s. Maar als je dieper kijkt, wordt het duidelijk:

  • dat de oorspronkelijke leringen de bron zijn geweest van universele waarden;
  • dat door deze waarden verschillende volkeren eenzelfde doel hebben gevonden;
  • dat deze waarden hebben geleid tot het morele besef van de mensheid.

In de hedendaagse samenleving heeft godsdienst veel aanzien verloren. En dat is ook wel begrijpelijk. Immers, als uit naam van godsdienst haat en strijd wordt gezaaid, kun je het beter zonder stellen.

Anderzijds: ware religie valt te herkènnen aan wat ze voortbrengt. Dit is: de mate waarin ze inspireert, transformeert, samenbrengt. En dit is: de mate waarin ze vrede en voorspoed bevordert. Ware religie is in overeenstemming met rationeel denken.

Ware religie is van wezenlijk belang voor maatschappelijke vooruitgang.”

Tot besluit:

Wij, mensenkinderen, die onze voorouders hier, vandaag  gedenken en willen eren, hoe kunnen we dit beter doen dan door onophoudelijk samen te werken? Tot op die gezegende dag, dat de gehele mensheid zichzelf zal beschouwen als:  ”de vruchten van één boom en de bladeren van één tak”.

“Als zoveel welwillende mensen over de hele wereld God al zo lang smeken om een oplossing voor de problemen die hen belagen in hun gemeenschappelijke vaderland, is het dan zo verwonderlijk dat Hij hun gebeden zou verhoren?”